VietTUG.org - old forum

id = 2044, parent = 1383, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/07 (1147005230) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Có nhiều công thức cho nhiều dòng nhưng tất cả chỉ đánh một số (ví dụ như (2.7)) thì phải dùng môi trường gì ạ.?