VietTUG.org - old forum

id = 1975, parent = 1973, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.165, time = 2006/05/01 (1146443793) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
...Còn việc đánh số hệ phương trình và hàm cho bởi nhiều công thứ như texe hỏi, mong mọi người giúp texe và..mình
Việc đánh số cho mỗi biểu thức riêng trong một hệ có thể dùng gói amsmath + cases như ví dụ dưới đây:


\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{cases}

\begin{document}

\begin{subnumcases}{f(x)=}
    x^2+2x & ,\text{với }$x \geq 0$\\
    \sin x & ,\text{với }$x < 0$
 \end{subnumcases}

\begin{numcases}{f(x)=}
    x^2+2x & ,\text{với }$x \geq 0$\\
    \sin x & ,\text{với }$x < 0$
 \end{numcases}

\end{document}