VietTUG.org - old forum

id = 1973, parent = 1968, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/01 (1146431025) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình sẽ thử xem thế nào. Cảm ơn hhp nhé. Còn việc đánh số hệ phương trình và hàm cho bởi nhiều công thứ như texe hỏi, mong mọi người giúp texe và..mình