VietTUG.org - old forum

id = 1966, parent = 1945, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/01 (1146426481) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Câu hỏi của texe là tạo ra một hàm số có nhiều công thức(hoặc hệ phương trình), trong đó mỗi công thức (phương trình) đánh một số, chứ không phải là đánh số hệ thống các phương trình con như longgia2001 đã cho ví dụ. Đây cũng là vấ đề mình không biết làm sao?

Còn một chuyện nữa là mình đã có công thức sau:


\begin{equation}
f(x) =
\begin{cases}
\dfrac{\sin x}{x} & \text{ nếu } x \not= 0\\
1 & \text{ nếu} x = 0
\end{cases}
\end{equation}


Khi cho qua file .dvi thì thấy có những nét đứt (không liền) của dấu móc. Lý do này là tại sao? Mọi người có thể hãy giúp mình nhé.