VietTUG.org - old forum

id = 1959, parent = 1944, thread = 1942, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.249.96, time = 2006/05/01 (1146419940) ,
subject = Re:Hướng dẫn về pst-eucl, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi mới kiểm tra lại. Bạn hãy thử lại xem
http://www.esnips.com/web/viettug-public
Vì tôi không cách gì để upload lên cho viettug.org được nên phải xin một site chùa.
Bạn texe thông cảm nhé?