VietTUG.org - old forum

id = 1954, parent = 1952, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.184, time = 2006/04/30 (1146394222) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
lão đó chắc mần với texmaker. nhắc mấy bữa rồi hỏng thấy hồi âm!

@hhp: bản cũ có ở đây:
LINK_HERE-makeindex