VietTUG.org - old forum

id = 1951, parent = 1945, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.184, time = 2006/04/30 (1146393896) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
subequation đã implement trong gói amsmath

một lần nữa, hãy đọc tài liệu và ví dụ trong
http://download.vietug.org/mirror1.php?files=amsldoc-vn