VietTUG.org - old forum

id = 1942, parent = 0, thread = 1942, catid = 2, locked = 1, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.249.218, time = 2006/04/29 (1146324622) ,
subject = trục trặc tải về * hướng dẫn dùng pst-eucl, hits = 1685, karma = 0+0-,
Nếu bạn nào quan tâm đến pst-eucl (dùng vẽ hình học phẳng) thì hãy đến www.esnip.com/web/viettug-public lấy tài liệu có tên pst-euclide (kèm với pstdoc-pdf) để xem thử.

[email protected]