VietTUG.org - old forum

id = 1932, parent = 1928, thread = 1896, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.100, time = 2006/04/28 (1146166642) ,
subject = Re:Định nghĩa gõ tắt., hits = 0, karma = 0+0-,
nói dông dài không biết texe có hiểu không?

túm lại là: việt định nghĩa gõ tắt nên hạn chế tối đa. bởi việc lạm dụng sẽ dẫn đến tình trạng là... chính ta sẽ không hiểu mã nguồn của ta sau vài tháng; ngoài ra, việc định nghĩa tắt nhiều thường dẫn đến sự không nhất quán giữa các tài liệu khác nhau