VietTUG.org - old forum

id = 1921, parent = 0, thread = 1921, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 58.187.14.68, time = 2006/04/27 (1146145140) ,
subject = EmEditor, hits = 598, karma = 0+0-,
EmEditor ver 6 beta 1 vừa mới release có nhiều tính năng mới hữu ích như Outline, Snippets rất tiện dụng cho TeX user.
Có Academic License.
Xem ở http://www.emeditor.com/pro6.htm.
Inverse Search của Yap với EmEditor là
"C:\Program Files\EmEditor\emeditor.exe" "%f" /l "%l".