VietTUG.org - old forum

id = 1898, parent = 1896, thread = 1896, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.45, time = 2006/04/26 (1145989637) ,
subject = Re:Định nghĩa gõ tắt., hits = 0, karma = 0+0-,
\let\wh\widehat%
%...
\begin{document}

dùng thế này $\wh f$, $\wh {gxxx}$


nói chung... gõ luôn \widehat cho tiện

TIPS: xài winefish sẽ thấy sự khác biệt