VietTUG.org - old forum

id = 1882, parent = 0, thread = 1882, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.96, time = 2006/04/25 (1145959402) ,
subject = wiki is coming soon!, hits = 1879, karma = 0+0-,
hê, đang thiết kế cái wiki cho viettug. hiện tại, vụ tô màu mã tex cho wiki và hỗ trợ thảo luận từ trang wiki đến diễn đàn... chưa thực hiện được Ngoài ra, thành viên ở trang chính VietTUG cũng chưa mặc định là thành viên ở trang wiki (nghĩa là phải đăng ký cả hai tài khoản)

các bác chuẩn bị tư thế... đóng góp tài liệu cho wiki -- tự điển trực tuyến. những tài liệu này sẽ là chuẩn mực cho VietTUG, từ A tới Z, không phải là nơi trao đổi, thảo luận gì... -- nên chắc chắn yêu cầu sự đầu tư công phu và tỉ mỉ...

Đặc điểm của wiki là sự bổ sung, cập nhật, sửa đổi thường xuyên được thực hiện bởi thành viên và khách. Vì đã có trang wiki toàn thế giới (trong đó có trang wiki cho nước ta), nên /me cũng phân vân khi làm cái wiki này. Các bác nào có ý kiến phản đối hãy nói sớm e ra còn kịp