VietTUG.org - old forum

id = 1878, parent = 1872, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.245.204, time = 2006/04/24 (1145897498) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
Mọi việc bác thắc mắc đã được giải quyết. Chữ Đ được tách ra thành một danh mục mới sau chữ D, Á, Ă, Â đều nằm trong danh mục cùa A, Ê nằm trong danh mục của E, Ô, Ơ nằm trong danh mục của O, Ư nằm trong danh mục của U. Các kí tự trên không còn được liệt kê trong symbol nữa.


Hy vọng câu trả lời này làm bác lyk nhà ta hài lòng á:

download: http://download.yousendit.com/CD288878200D3F4C