VietTUG.org - old forum

id = 1877, parent = 1840, thread = 803, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.37, time = 2006/04/24 (1145895172) ,
subject = Re:& TUG.org: tin vui ai kũng phải đọc!, hits = 0, karma = 0+0-,
bây giờ okie rồi. chỉ vì vài nhầm lẫn nho nhỏ