VietTUG.org - old forum

id = 1854, parent = 1853, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.68, time = 2006/04/21 (1145558727) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
bác xài nó chưa? mới đọc qua thì thấy chương trình anh Thành viết là một script (sh shell).

Để dùng shell script đó, phải cài thêm cygwin hoặc tương đương. Bà con cảm thấy cygwin xa lạ thì khoan thử!