VietTUG.org - old forum

id = 1830, parent = 1825, thread = 803, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.50.227, time = 2006/04/17 (1145284992) ,
subject = Re:& TUG.org: tin vui ai kũng phải đọc!, hits = 0, karma = 0+0-,
có lẽ để được công nhận chính thức, cần có sự nhất trí cao của các thành viên
Thành viên nào, có lẽ gì????

Hỏi họ cho rõ ràng, làm ăn kiểu chi mà kỳrứa (bro. of kyanh ??? )