VietTUG.org - old forum

id = 1820, parent = 1818, thread = 1815, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.128.189, time = 2006/04/16 (1145187812) ,
subject = Re:mathmode.pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
ví dụ cách dùng eqnarray sẽ phát sinh nhiều kỳ dị
Personaly send me an email for the ẽample. If it is, why don't we feed back to authors???

Cậu nhĩ sao nếu \me có í định dịt bài này ra cho pà kon đọc chơi... Nhưng e là hơi phê ... Nghĩ cách nhờ mỗi người cho một chưởng ...