VietTUG.org - old forum

id = 1818, parent = 1817, thread = 1815, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.68, time = 2006/04/16 (1145186180) ,
subject = Re:mathmode.pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
cái doc đúng là sư phạm nhưng có nhiều điểm kô tương thích với amsmath, tớ chắc vậy. ví dụ cách dùng eqnarray sẽ phát sinh nhiều kỳ dị...

cũng như symbols.pdf, mathmode.pdf... để khi nào rảnh thì đem ra đọc chơi!