VietTUG.org - old forum

id = 1817, parent = 1815, thread = 1815, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.128.189, time = 2006/04/16 (1145175458) ,
subject = Re:mathmode.pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
Bài của kụ Voss mới keng, chơi bằng Kile đó, Kile 1.8, VteX, và kụ ấy là tác zả kủa vô số gói... Tớ không biết lyk nói không tương thích là mô nhỉ ???

Đọc thấy sư phạm gấp khoảng 25,9 lần trình độ sư phạm của kyanh....

Con nghiện dịch của chúng ta đâu nhỉ, lyk mau liên lạc hoangoclan thử xem bác ấy có thích thú với phần việc của kụ Gẻmany này không, chứ tiếng anh của dân HàLan bác ấy kòn chơi tuốt, huống chi đây là Herbert Voss, đã proofreading.