VietTUG.org - old forum

id = 1766, parent = 0, thread = 1766, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.13, time = 2006/04/11 (1144694714) ,
subject = \\emph{}, not \\textit{}, not {\\it }, hits = 2283, karma = 0+0-,
bạn có phân biệt được sự khác biệt giữa ba chàng đó?

\emph là viết tắt của \emphasized (được nhấn mạnh). Còn hai lệnh còn lại có nghĩa là làm in nghiêng.

\textit{in nghiêng} luôn cho bạn: in nghiêng


\it cũng tương tự; nhưng \it là một lệnh cũ của LaTeX, chỉ còn giữ để bảo đảm tích thương thích; mặc dù người ta vẫn dùng do tính ngắn gọn, nhưng bạn nên dùng \textit{}

còn \emph{} thật hay. hãy xem đây:
đây là \emph{ví dụ về emph \emph{đây là ví dụ} về emph} đây là ví dụ về emph

sẽ cho bạn

..... đây là ví dụ về emph đây là ví dụ về emph đây là ví dụ về emph

nếu bạn thay \emph bởi \textit thì được;

..... đây là ví dụ về emph đây là ví dụ về emph đây là ví dụ về emph

Nghĩa là:
nếu đang nghiêng thì \emph{} sẽ tự động chuyển thành đứng ( để nhấn mạnh ); còn nếu đang đứng thì \emph{} sẽ tự động chuyển thành nghiêng ( để nhấn mạnh );

Bạn dùng gói ulem nếu muốn gạch chân để nhấn mạnh ( vẫn dùng \emph, không có gì thay đổi )