VietTUG.org - old forum

id = 1762, parent = 0, thread = 1762, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.13, time = 2006/04/11 (1144693368) ,
subject = LV: bài 3: thiết kế gói cá nhân, hits = 405, karma = 0+0-,
Gói cá nhân (tập tin main.sty) là nơi chứa các định nghĩa, cách tinh chỉnh việc trình bày luận văn, nơi chứa các từ gõ tắt....

Ví dụ đây là phần đầu của gói main.sty
\RequirePackage{xspace}
\RequirePackage{amsmath}
\RequirePackage{ntheorem}

% các toán tử
\DelcareMathOperator{\Hom}{Hom} % toán tử Hom
\DelcareMathOperator{\Hom}{Hom} % toán tử Hom

% các từ gõ tắt
\def\myname{Huỳnh Kỳ Anh} % tên của mình ;)
\def\viettug{cộng đồng người việt sử dụng tex}
% ....


Nhưng điều quan trọng , có lẽ quan trọng nhất, của gói này là bạn sẽ định nghĩa kiểu trình bày các kiểu của định lý. Thường thì trường học của bạn sẽ quy định cách đánh số, trình bày các định lý, định nghĩa, vân vân... Bạn hãy đọc quy định của trường và bắt đầu thiết kế.

Việc thiết kế các môi trường định lý sẽ dựa trên gói ntheorem, tài liệu của gói này tìm thấy ở LINK_HERE-doc-vn

Nếu bạn có thể tự làm với các hướng dẫn trong tài liệu đó, bạn quả thật tuyệt ! Nếu không, bạn hãy làm hết sức đơn giản như sau đây:

% tiếp tục nội dung của gói main.sty
\newtheorem{dinhly}{Định lý}[chapter]

\newtheorem{dinhnghia}[dinhly]{Định nghĩa}
\newtheorem{vidu}[dinhly]{Ví dụ}
\newtheorem{ghichu}[dinhly]{Ví dụ}
\newtheorem{bode}[dinhly]{Ví dụ}
% và vài thứ khác... mà bạn thích...


Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể thay đổi một cách nhanh chóng cách thể hiện các định lý, ... bằng cách thay đổi trong tập tin "main.sty"