VietTUG.org - old forum

id = 1743, parent = 0, thread = 1743, catid = 0, locked = 1, moved = 1,
userid = (guest), ip = , time = 2006/04/10 (1144603730) ,
subject = chuyển: ví dụ về luận văn * thay đổi đề mục với titlesec, hits = 32, karma = 0+0-,
try here...