VietTUG.org - old forum

id = 1694, parent = 0, thread = 1694, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.60, time = 2006/04/07 (1144423714) ,
subject = Upload tài liệu, hits = 1079, karma = 0+0-,
Trong khi chờ đợi viettug hỗ trợ việc upload tài liệu, các bạn thử dùng
esnips (miễn phí) để upload tài liệu (rất nhanh)

http://www.esnips.com