VietTUG.org - old forum

id = 1683, parent = 1679, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.196, time = 2006/04/06 (1144335119) ,
subject = Re:Lệnh tạo section (một số vấn đề...), hits = 0, karma = 0+0-,
bạn sử dụng gói titlesec (như hhp đã cho ví dụ trong chủ đề này). các ví dụ khác của gói titlesec mình đã thông báo ở trang nhất: LINK_HERE

để tạo ra các đề mục bạn làm như sau:
\documentclass{report} % để có chương
\usepackage{titlesec} % nạp gói này nhé
....
\begin{document}
\chapter{lời nói đầu} % cho ra Chương 1
\chapter{điều kiện cân bằng} % cho ra chương 2

\section{chuẩn bị} % cho 1.1

\subsection{khái niệm} % cho ra 1.1.1

\subsection{định lý} % cho ra 1.1.2
  \sububsection{bổ đề} % cho ra 1.1.2.1
  \subsubsection{nhận xét} % cho ra 1.1.2.2
  \subsubsection{hệ quả} % cho ra 1.1.2.3

\subsection{định lý} % cho ra 1.1.2

\section{điều kiện cân bằng} % cho 1.2
....