VietTUG.org - old forum

id = 1679, parent = 1605, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/06 (1144261612) ,
subject = Re:Lệnh tạo section (một số vấn đề...), hits = 0, karma = 0+0-,
Em muốn tạo một cuốn sách có nội dung như sau:
CHUONG 1
CAC KIEN THUC MO DAU
\S 1. CAC KHAI NIEM
1.1. Khong gian vecto
1.1.1.1. Ta goi….
1.1.1.2. Tinh chat
1.1.2. Khong gian dinh chuan
1.1.3. Khong gian Banach

\S 2. CAC TINH CHAT
1.2.1…
1.2.1.1…

1.2.2….
…..
CHUONG 2.
……

Trong đó:
CHUONG 1
CAC KIEN THUC MO DAU
\S1. CAC KHAI NIEM CO BAN
Nằm ở giữa, và kiểu in hoa toàn bộ như thế, vì em dùng với tuỳ chọn documentclass[]{book} thì thấy chương không căn giữa. Mong mọi người giúp cách tạo ra như trên, và bày cho em cách tạo việc đánh số 1.1, 1.1.2... nữa. Mong mọi người giúp.