VietTUG.org - old forum

id = 1670, parent = 1666, thread = 1666, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.205, time = 2006/04/05 (1144235303) ,
subject = Re:Một loại Font, hits = 0, karma = 0+0-,
câu trả lời là... không.

chính xác hơn, thầy Nguyễn Hữu Điển có tạo hỗ trợ bộ font tiếng Việt để dùng
trong miktex. bộ đó khá lớn và làm cho việc dùng tex rối tung lên ( vì đó không phải là chuẩn của tex, khiến cho việc trao đổi tài liệu gặp khó khăn), nên /me đã không hỗ trợ ở việttug này nữa.

nếu bạn vẫn muốn cố dùng, thì hãy liên hệ với xyhanh/@/users.sarovar.org để được hướng dẫn chi tiết ( bạn cũng có thể dùng chức năng sendmail của diễn đàn để gửi mail cho thành viên có nick là texer )

để bỏ qua tác dụng của các lệnh trên trong tài liệu ( trong trường hợp bạn chép mã nguồn từ pctex qua ), bạn làm như sau

\font\vhcentn=vncentn at 12pt.
%... các khai báo khác

\let\vhcentn\relax
\let\vntime\relax
\begin{document}


;(