VietTUG.org - old forum

id = 1646, parent = 1618, thread = 1608, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.54.86, time = 2006/04/03 (1144069560) ,
subject = Re:\\DeclareMathOperator, hits = 0, karma = 0+0-,
Người Việt Nam mần kiểu Việt Nam

\DeclareMathOperator{\tg}{tg}
\DeclareMathOperator{\cotg}{cotg}


Tui còn mần thẳng nó vào file latex.ltx luôn nữa là... Mần một làn, xài suốt ... cho đến khi cài lại Windows hoặc TeX.

File này nằm ở đâu? Nếu các bác cảm thấy thích nghịch thì search nhé (trong texmf tree). Ngồi đọc và nghịch nó thú vị lắm đấy. Các bác nhớ lưu một bản backup của file này, để nếu lỡ tay...

Tôi đã từng lỡ tay rồi...

@lyk:
Đôi khi, có vài hàm chỉ sử dụng một hai lần. Khi đó, định nghĩa một hàm mới với \DeclareMathOperator quả là lãng phí. Hãy sử dụng \operatorname. Ví dụ

Ví dụ về hàm $\operatorname{cotg}$ viết theo kiểu việtnam
Có lẽ bác là du học sinh mới về nước, cái vụ \tg,\cotg này ở Việt Nam là pháp lệnh (Chính xác: Sách giáo khoa là pháp lệnh, mấy thứ đó được in, tái bản hàng tá lần trong SGK)