VietTUG.org - old forum

id = 1628, parent = 0, thread = 1628, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 125.234.189.116, time = 2006/04/03 (1143997527) ,
subject = góp ý về phần download * thông tin nóng hổi, hits = 959, karma = 0+0-,
vui lòng nhờ tác giả đánh dấu vào nơi mới cập nhật để người đoc dễ phân biệt nhất là thành viên mới tìm hiểu cũng như những người đã dùng tài liệu cũ thấy được sự khác nhau đó.

và tương tự cho các tài liệu nào có sự thay đổi về nội dung

bài chỉnh bởi kyanh