VietTUG.org - old forum

id = 1618, parent = 1608, thread = 1608, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.183, time = 2006/03/30 (1143733526) ,
subject = Re:\\DeclareMathOperator, hits = 0, karma = 0+0-,
Đôi khi, có vài hàm chỉ sử dụng một hai lần. Khi đó, định nghĩa một hàm mới với \DeclareMathOperator quả là lãng phí. Hãy sử dụng \operatorname. Ví dụ

Ví dụ về hàm $\operatorname{cotg}$ viết theo kiểu việtnam