VietTUG.org - old forum

id = 1617, parent = 0, thread = 1617, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.183, time = 2006/03/30 (1143733312) ,
subject = dấu ngoặc vuông trong tham số bổ sung, hits = 1943, karma = 0+0-,
trong một số lệnh, môi trường, bạn có thể dùng tham số bổ sung, ví dụ
\begin{dinhly}[Định lý lớn Fermat] % tham số bổ sung là "Định lý lớn..."
% ...


Làm thế nào để trình bày dấu ngoặc vuông ] trong phần tham số đó? nếu bạn làm theo sau đây, sẽ bị lỗi:
\begin{dinhly}[Ví dụ lỗi ]] 
% ....


Có cách ngay: để dấu ngoặc ] vào cặp dấu ngoặc {} như sau đây:
\begin{dinhly}[Ví dụ lỗi {]}]