VietTUG.org - old forum

id = 1615, parent = 0, thread = 1615, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.183, time = 2006/03/30 (1143729290) ,
subject = diễn đàn: thêm các module mới..., hits = 590, karma = 0+0-,
vừa thêm các module mới cho diễn đàn:

- liệt kê các bài viết của bạn ( giới hạn ở 100 bài đầu tiên )
- liệt kê các bài viết mới nhất ( -- )
- liệt kê các chủ đề có bài viết mới ( -- )
- nội quy của diễn đàn

khi dùng liên kết "diễn đàn" ở trang chính, thì trang mặc định sẽ liệt kê các bài mới nhất. để liệt kê tất cả các phạm trù (box), sử dụng liên kết "nhà"...

http://sarovar.viettug.org/img/sb_new_style.png