VietTUG.org - old forum

id = 161, parent = 160, thread = 143, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.227, time = 2005/10/03 (1128272863) ,
subject = Re:tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn bác!