VietTUG.org - old forum

id = 1608, parent = 0, thread = 1608, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.50, time = 2006/03/29 (1143623084) ,
subject = \\DeclareMathOperator, hits = 2783, karma = 0+0-,
Một số hàm số toán học như \sin, \cos cần phải định dạng riêng để phân biệt với phần khác của văn bản. Thường thì các hàm đó được typeset theo kiểu roman.

\sin,\cos,\tan,\Re,\Im đã được định nghĩa.

Giả sử bạn muốn định nghĩa hàm \myfunc. Hãy làm thế này:
% \usepackage{amsmath}
\DeclareMathOperator{\myfunc}{myfunc stuff}


Đừng làm thế này
\def\myfunc{\mathrm{myfunc}}


Bởi: với cách đầu tiên, lệnh \myfunc sẽ tự động canh chỉnh khoảng cách với các phần còn lại của công thức toán, và do đó, lúc nào cũng cho kết quả đẹp nhất có thể