VietTUG.org - old forum

id = 1604, parent = 1319, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/29 (1143579732) ,
subject = Re:Lệnh tạo section (một số vấn đề...), hits = 0, karma = 0+0-,
Chào mọi người, lệnh \swapnumbers không dùng được cho tuỳ chọn \documentclass{book}\documentclass{report}. Cách khắc phục điều này mà không dùng gói n-theorem thì phải làm sao? Cảm ơn mọi người.