VietTUG.org - old forum

id = 160, parent = 143, thread = 143, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.90, time = 2005/10/02 (1128271416) ,
subject = Re:tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kyanh và các bạn,

Đã có gói powerdot 1.2, thêm .sty và bổ sung một chút.