VietTUG.org - old forum

id = 1587, parent = 1583, thread = 1571, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.138, time = 2006/03/28 (1143534361) ,
subject = Re:cập nhật dữ liệu miktex với texhash, hits = 0, karma = 0+0-,
texhash và còn có cả updmap nữa, là inspired từ tetex đó bác! miktex tương lai sẽ hỗ trợ cho *nix*

càng ngày càng hội tụ