VietTUG.org - old forum

id = 1586, parent = 1582, thread = 1574, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/28 (1143533820) ,
subject = Re:thư riêng: lyk gửi thelight, hits = 0, karma = 0+0-,
À không giờ thì được rồi. Do mình không khai báo lệnh sử dụng tiếng việt
"usepackage{TCVN3}[Vietnam]" nên khi biên dịch không có tiếng việt được
cảm ơn nhé giờ mình làm được rồi