VietTUG.org - old forum

id = 1583, parent = 1571, thread = 1571, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.76.245, time = 2006/03/28 (1143496308) ,
subject = Re:cập nhật dữ liệu miktex với texhash, hits = 0, karma = 0+0-,
Kó lẽ từ phiên bản 2.4 MikTeX thêm Texhash. Trước đó, MikTeXers phải

initexmf -u

nếu không muốn click chuột...

(Chiêu này nghe đâu được dùng từ MikTeX 1.20c)