VietTUG.org - old forum

id = 1574, parent = 0, thread = 1574, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.137, time = 2006/03/27 (1143447630) ,
subject = thư riêng: lyk gửi thelight, hits = 1109, karma = 0+0-,
mình đã trả lời bài về pctex ở:
LINK_HERE

chủ đề bạn mở đã khá cũ nên không có ở trang đầu. sorry