VietTUG.org - old forum

id = 1571, parent = 0, thread = 1571, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.77, time = 2006/03/27 (1143394012) ,
subject = cập nhật dữ liệu miktex với texhash, hits = 2784, karma = 0+0-,
nếu bạn không thêm thư mục texmf nào vào hệ thống tex, mà chỉ đơn thuần là thêm các gói vào các thư mục đã có (c:\texmf, c:\vnmik\texmf_user,...), thì bạn chỉ cần chạy

texhash

không cần phải dùng MO.exe rùi bóp chuột nữa!

Nhưng trò này chỉ có với MiKTeX 2.4 trở đi!