VietTUG.org - old forum

id = 1568, parent = 1559, thread = 1559, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dtq, ip = 58.187.77.30, time = 2006/03/26 (1143378482) ,
subject = Re:page heading không ra tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Ồ quên mất,
Mình đang dùng Texmaker, winxp