VietTUG.org - old forum

id = 1567, parent = 1559, thread = 1559, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dtq, ip = 58.187.77.30, time = 2006/03/26 (1143378321) ,
subject = Re:page heading không ra tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn Kyanh
mình chuyển cái preamble như bạn chỉ dẫn thi thấy OK. Cám ơn rất nhiều.
Bạn có thể giải thích rõ hơn, tại sao
- Package inputenc và vietnam lại bị conflict?
- dùng package vietnam với utf8 thì ra đươc heading tiếng việt, utf8x thì lại không được