VietTUG.org - old forum

id = 1560, parent = 1559, thread = 1559, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.77, time = 2006/03/26 (1143361039) ,
subject = Re:page heading không ra tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Ở máy của mình thử đúng tập tin của bạn không bị gì cả

Thử dùng header như sau đây:

\documentclass[12pt,a4paper]{book}
%bỏ: \usepackage[utf8x]{inputenc}
%bỏ: \usepackage{ucs}
%\usepackage[utf8x]{vietnam} thay bởi
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{preview}


Vui lòng cho biết editor bạn đang dùng!