VietTUG.org - old forum

id = 1559, parent = 0, thread = 1559, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dtq, ip = 58.187.77.30, time = 2006/03/26 (1143341472) ,
subject = page heading không ra tiếng việt, hits = 1026, karma = 0+0-,
Chào các bạn,
các bạn có the xem qua xem cai file này
\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage{ucs}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
\usepackage{preview}
\begin{document}
\chapter{KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ BÀI TOÁN BIÊN}
\section{KHÁI NIỆM PHƯƠNG }
Với hàm số ....

trước
\begin{equation}\label{cauchy}
a+b=c
\end{equation}
dfgdfgdg hjfghjfghjfghj fgj fghjf ghfghj fghj fghj
fgjh fghj fghj fghj fgj f gfg
fghnfghghj fghj fhjfgh jfjh ghjf hj fghj ghj
ghjfg fhj fghj fghj fghj fhj fghj fghj fghjf jfghjfhj

\subsection{Trước mở đầu}
\begin{equation}\label{euler}
a+b=c
\end{equation}

\subsection{Mở đầu}
dfgdfgdfg


\begin{preview}
$$ a+b=c $$
\end{preview}

sau xem phương trình \ref{cauchy} (xem trang \pageref{cauchy})

\chapter{dfgdgdfg}
\section{ghfghfgh}
\subsection{foykyui}

\end{document}


Khi view thi cai page headng trang 2 lạii là
KH[PLEASE INSERT \PRERENDERUNICODE{ÕÁ} INTO PREAMBLE]I

Xin trân trọng cảm ơn