VietTUG.org - old forum

id = 1556, parent = 1549, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.76.245, time = 2006/03/26 (1143332566) ,
subject = Re:Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng là zọng lưỡi lão kyanh