VietTUG.org - old forum

id = 1549, parent = 1544, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/26 (1143309567) ,
subject = Re:Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Cảm ơn lyk nhiều nhé. Nhưng lyk co thể nói rõ hơn việc không dùng môi trường eqnarray được không?
đọc tài liệu amsldoc cho kỹ. chấm hết!