VietTUG.org - old forum

id = 1548, parent = 1546, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/26 (1143308661) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
chương trình đó là uvconv chạy ở dòng lệnh. cũng là một phần của unikey mà thôi