VietTUG.org - old forum

id = 1540, parent = 1522, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/25 (1143274183) ,
subject = Re:Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 0, karma = 0+0-,
great work!

vài chú ý khi giới thiệu và dạy tex:

- kô dùng môi trường eqnarray
- giới thiệu hai gói lõi cho việc đánh công thức toán: amsldoc và ntheorem
- chưa cần giới thiệu powerdot
- dùng gói diagxy thay cho gói pd-diagram

@tsnsidon: thế thì bác cứ việc trừ điểm của /me kỹ thuật một chút: karma bi nhiêu cũng được, nhưng sẽ làm chậm forum /me hỏng có muốn!

PS: sẽ upload tài liệu của bác C. vào chủ nhật này