VietTUG.org - old forum

id = 1511, parent = 0, thread = 1511, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.215, time = 2006/03/23 (1143101266) ,
subject = linh tinh: mã an toàn, hits = 810, karma = 0+0-,
http://sarovar.viettug.org/img/securecode.png

khi đăng ký thành viên mới, khi xin chìa khóa mới phải nạp khóa an toàn để chống spam í mà !

biểu tượng màu xanh để xin mã khác, nếu mã hiện tại không rõ lắm.

hiện tại, khi đăng ký thành viên mới nếu gõ không đúng mã thì toàn bộ thông tin phải gõ lại, hơi bị mất công!