VietTUG.org - old forum

id = 1462, parent = 0, thread = 1462, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.73, time = 2006/03/16 (1142524714) ,
subject = ví dụ về chèn hình, hits = 2142, karma = 0+0-,
mình có một hình newyear nhưng với các dạng khác nhau: png, jpg, eps. Nghĩa là có các tập tin newyear.png, newyear.jpg, newyear.eps. Có thể nạp các hình này như sau đây ( cái nào không phù hợp với bạn bạn có thể bỏ qua).

\documentclass{article}
\usepackage{ifpdf} % xem chú thích cuối bài
\usepackage{graphicx} % có thể không có trên hệ thống, thay bởi graphics
% \usepackage{graphics}
\usepackage{epsf}

\begin{document}

\begin{figure}[htb]
\begin{center}
\ifpdf
   \includegraphics[scale=.7]{newyear.jpg}
   \includegraphics[scale=.7]{newyear.png}
\else
   \includegraphics[scale=.7]{newyear.eps}
   \epsfbox{newyear.eps}
\fi
\end{center}
\caption{This is a test}
\label{fig:test}
\end{figure}

\end{document}


gói ifpdf bạn xem ở đây: forum:1226

về các tính năng cao cấp khác của các gói graphicx, graphics, epsf, xin chờ phần sau!

chúc may mắn